นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 211 คน

เยี่ยมชม 11,487 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น - แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย - แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 16 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ 10 แห่ง
มัสยิด - แห่ง
ศาลเจ้า - แห่ง
โบสถ์ - แห่ง


สาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐบาลขนาด - เตียง - แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
อัตราการใช้ส้วมราด ร้อยละ 95


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ(ตู้ยาม) 1 แห่ง
สถานีดับเพลิง (รถดับเพลิง ) 1 แห่ง


มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน 6 รุ่น จำนวน 1,657 คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 2 รุ่น จำนวน 150 คน
ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) 1 รุ่น จำนวน 150 คน
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพลเรือน (อปพร.) 3 รุ่น จำนวน 228 คน
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 2 รุ่น จำนวน 19 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณและ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

เปลี่ยนภาษา