เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ทาง รพช. สายการคมนาคม ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคม ภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2275 สายเพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี
ทาง รพช. สายหนองไผ่-ท่าด้วง
ถนนสายภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ในฤดูฝนการคมนาคมไม่สะดวก และถนนบางสาย น้ำท่วม ชำรุดเสื่อมโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อการโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์/โทรเลข 1 แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ 26 แห่ง0.02s. 0.50MB