นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 11,567 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

ทาง รพช. สายการคมนาคม ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคม ภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2275 สายเพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี
ทาง รพช. สายหนองไผ่-ท่าด้วง
ถนนสายภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ในฤดูฝนการคมนาคมไม่สะดวก และถนนบางสาย น้ำท่วม ชำรุดเสื่อมโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ


การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์/โทรเลข 1 แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ 26 แห่ง

การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและครบทุกครัวเรือนแหล่งน้ำธรรมชาติ
แม่น้ำ-ลำคลอง 11 แห่ง
บึง-หนองและอื่นๆ 3 แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย 12 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 176 แห่ง
บ่อโยก/บ่อบาดาล 43 แห่ง
สระ 43 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง
เปลี่ยนภาษา