นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 186 คน

เยี่ยมชม 12,279 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ตำบลท่าแดง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอหนองไผ่ ประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าแดง บ้านท่าสวาย บ้านลำกง บ้านท่าเยี่ยม บ้านไร่ขอนยางขวาง บ้านนาทุ่ง บ้านโคกสูง บ้านเนินคนธา บ้านเนินสะเดา บ้านโคกสระแก้ว บ้านหนองม่วง บ้านปากโบสถ์ บ้านโคกพัฒนา บ้านหนองระหาร บ้านโพธิ์เงิน

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ทางทิิศตะวันออกของอำเภอหนองไผ่ ห่างจากอำเภอหนองไผ่ ประมาณ 16 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด เพชรบูรณ์ ประมาณ 59 กิโลเมตร


เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดงมีเนื้อที่ประมาณ 104 ตารางกิโลเมตรหรือเนื้อที่ประมาณ 56,603 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือตำบลบ่อไทยและตำบลวังโบสถ์
ทิศใต้ตำบลเพชรละคร
ทิศตะวันออกติดต่อกับ ตำบลวังท่าดีและตำบลท่าด้วง
ทิศตะวันตกติดต่อกับ ตำบลกองทูล

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลท่าแดงเป็ที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นเนินสูงอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ของตำบล
ภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ตำบล อยู่บริเวณทางทิศตะวันออกของตำบล
แม่น้ำ มีแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตก ของตำบล
ลำคลอง และลำห้วยรวมกัน จำนวน 10 สาย ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง เดือน มิถุนายน
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเของค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง จำนวน 15 หมู่บ้าน
ท้องถิ่นอื่นในเขตตำบล
จำนวนเทศบาล - แห่ง


ประชากร

ตำบลท่าแดงมีประชากรทั้งสิ้น 11,166 คน แยกเป็นเพศชายจำนวน 5,590 คน เป็นเพศหญิงจำนวน 5,576 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 107 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 2,657 ครัวเรือน


อาชีพ

อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม ซึ่งได้แก่ การทำนาข้าว , ปลูกถั่วเหลือง, ถั่วเขียว, ถั่วมัน, ข้าวโพดและอาชีพรับจ้าง
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ธนาคาร - แห่ง
โรงแรม - แห่ง
ปั้มนำมันและแก๊ส 10 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง
โรงสี 1 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ทรัพยากรดิน ตำบลท่าแดงมีดินซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ตำบล
กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ตำบล
พื้นที่ภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ตำบล

ทรัพยากรน้ำ ตำบลท่าแดงมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญดังนี้ แม่น้ำป่าสัก ปริมาณน้ำไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะฤดูฝนปริมาณน้ำมากทำให้เกิดน้ำท่วม แต่ในฤดูแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีสภาพตื้นเขินและแคบ
คลองลำกง
คลองเหมืองกง
คลองกรวด
คลองตีบ
คลองสิบสลึง
คลองตะโกลาด
คลองน้ำหลุม
คลองหม้อ
คลองห้วยเรือ
คลองไผ่ขวาง

ทรัพยากรป่าไม้ ตำบลท่าแดงมีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญคือ ป่าไม้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพื้นที่ ประมาณ 15,000 ไร่ และพื้นที่ป่าชุมชน(ป่าไม้ใช้สอย) เนื้อที่ประมาณ 8,000 ไร่


ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวนบุคลากร จำนวน 26 คน
ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 9 คน
ตำแหน่งในส่วนการคลัง 4 คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา 5 คน
ตำแหน่ง ในส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 8 คน

ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา 3 คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 7 คน
ปริญญาตรี 15 คน
สูงกว่าปริญญาตรี 1 คน

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ 2552 33,205,442.02 บาท
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอ 483,347.46 บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้ 12,716,5 30.71 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 20,005,563 .85 บาท

เปลี่ยนภาษา