เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ155
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น151
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง147
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง158
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม145
การประกาศเจตจำนงค์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง145

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB