นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 230 คน

เยี่ยมชม 11,492 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ม.ค. 64แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 แชร์  
4 ม.ค. 64แบบฟอร์ม แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบ 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64แบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ HIV แชร์  
19 ต.ค. 63แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี แชร์  
22 ก.ค. 63แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทั่วไป แชร์  
22 ก.ค. 63แบบคำขอมีบัตรคนพิการ แชร์  
22 ก.ค. 63แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม แชร์  
5 มิ.ย. 63แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แชร์  
15 ม.ค. 63แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
7 พ.ย. 62แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา