เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์218
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทั่วไป120
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ217
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ220
แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม219
สถิติผู้เข้ามาติดต่อขอรับบริการงานในหน่วยงานของกองสวัสดิการ ปี 2563122
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2562221
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2564122
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการบริการ127
คู่มือปฏบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์127
แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์124
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ131
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น123
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563414
คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง114
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง117
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง127
ผังลดขั้นตอนการฏิบัติงานร้องทุกข์อบต.ท่าแดง123
ผังการลดขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน119
ผังการลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน119

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB