เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ปีงบประมาณ 2564117
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี120
แบบฟอร์ม แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งบ 2564118
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565115
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์252
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจทั่วไป147
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ250
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ250
แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม252
สถิติผู้เข้ามาติดต่อขอรับบริการงานในหน่วยงานของกองสวัสดิการ ปี 2563148
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2562243
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2564156
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการบริการ147
คู่มือปฏบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์156
แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์149
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ153
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น148
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563443
คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง138
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง143

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB