เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สถิติผู้เข้ามาติดต่อขอรับบริการงานในหน่วยงานของกองสวัสดิการ ปี 256315
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.ท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 256226
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 256418
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการบริการ111
คู่มือปฏบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์110
แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์18
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ18
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น18
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง14
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง19
ผังลดขั้นตอนการฏิบัติงานร้องทุกข์อบต.ท่าแดง16
ผังการลดขั้นตอนในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน15
ผังการลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน15
ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน18
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม17
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ18
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต18
การประกาศเจตจำนงค์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง18
คู่มือประชาชน (3)127
คู่มือประชาชน (2)67

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB