เมนูหลัก

บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 7 พ.ย. 62 หมวดหมู่ บริการแบบฟอร์มต่างๆ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
แชร์

คุณสมบัติ

 1.ผู้สูงอายุต้องเกิดก่อนวันที่  2  กันยายน  2504

2.มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ ต.ท่าแดง

3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 

จากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ

 

หลักฐานในการลงทะเบียน

 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ

3.สมุดบัญชีธนาคาร  1  ฉบับ

(หลักฐานทุกฉบับต้องนำตัวจริงมาแสดง)

 

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf50.56 KB
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ.pdf253.35 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

0.02s. 0.50MB