เมนูหลัก

บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 ม.ค. 63 หมวดหมู่ บริการแบบฟอร์มต่างๆ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
แชร์

แบบคำร้องขอลงทะเบียน  เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ประจำปีงบประมาณ  2563

แบบ  ดร.01

แบบ  ดร.02

แบบ  ดร.06 (กรณีขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ)

เอกสารประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ดังนี้

เอกสารที่ขอได้ที่ อบต. คือ ดร.01- และ ดร.02 ค่ะ

1 แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

2 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

 

ข้อ 3 - ข้อ 8 ต้องเตรียมมาเองนะคะ

3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

4 สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด

5 สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ์)

    ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้สำเนาหน้า 1 ประวัติหญิงตั้งครรภ์พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูล และรับรองสำเนา

6 สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

                  (ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

7 หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่มีรายได้ประจำเป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

       พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท)

8 สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใด ของผู้รับรองคนที่ 1        

และผู้รับรองคนที่ 2

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

แบบ ดร.01 อบต.ท่าแดง.pdf113.50 KB
แบบ ดร.02 อบต.ท่าแดง.pdf127.17 KB
แบบ ดร.06 .pdf150.46 KB
ประชาสัมพันธ์เงินอุดหนุนเด็ก.pdf145.96 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

0.02s. 0.50MB