เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2563152
รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง150
การนำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง137
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITAS) ประจำปีงบประมาณ 2562149
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561- พศ.2564) รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563145
สมุดยืม-คืน ทรัพย์สินของทางราชการ132

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB