เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านท่าสวาย - บ้านเนินคนธา หมู่ที่ 21814 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอกวัว-คลองตีบ หมู่ที่ 14131 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายณรงค์ ไชยหงษ์ หมู่ที่ 101027 พ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7262 พ.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าแดง หมู่ที่ 72415 ต.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้าน หมู่ที่ 3-142614 ต.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 11288 ต.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายไฉน ศิริดี หมู่ที่ 6267 ต.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายคำมวน ศรีบุญ หมู่ที่ 5247 ต.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสมัย หมู่ที่ 4267 ต.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดสายเรียบคลองกรวดตะวันออก ช่วงนานายไพสันต์ หมู่ที่ 113929 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณท้ายฝายนายจันดา กลมเกลี้ยง หมู่ที่ 13529 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง3222 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าลาน หมู่ที่ 103022 ก.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแม่สวน ขวัญมิ่ง หมู่ที่ 52927 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายชู ใจบุญเรือง หมู่ที่ 53227 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายจันทร์ดี เรียบคลองลำกง หมู่ที่ 53227 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหล่อ รินแก้ว หมู่ที่ 123121 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านหมู่ที่ 3-4 หมู่ที่ 3 -143321 ส.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฐานรากหอถังสูง (แบบไม่มีเสาเข็ม) หมู่ที่ 93520 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB