นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 12,209 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ต.ค. 63แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การแบ่งงานของแต่ละกอง แชร์  
1 ต.ค. 63หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขั้นเงินเดือน แชร์  
2 มิ.ย. 63มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
1 เม.ย. 63ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แชร์  
2 ม.ค. 63มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
2 ม.ค. 63อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง แชร์  
2 ม.ค. 63มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
2 ธ.ค. 62การประกาศเจตจำนงค์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา