เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 256311
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั่งที่ 3 พ.ศ. 256313
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 256314
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้วที่ 3 พ.ศ. 256315
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ213
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร29
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล15
แผนพัฒนาบุคลากร17
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)114
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1111
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256318
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 12
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256216
ข้อบัญญัติ 2562230
ข้อบัญญัติ 2561121
ข้อบัญญัติ 2560219
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 -2564 124
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 121
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 -2560 เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1116
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 -2560325

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB