นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 11,540 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางวงเพชร สังข์สุวรรณ

  ปลัดอบต.ท่าแดง

 • นายฐากูล เตจะวัน

  รองปลัดอบต.ท่าแดงสำนักปลัด

 • นางสาวพิชยานันต์ เพียสมบัติ

  หัวหน้าสำนักปลัด

  091-024-5435

 • -ว่าง-

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ

 • นางสาววนิดา หุปะกา

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวสุนิษา ศรีธรรมมา

  นิติกร

 • นางสาวรุ่งอรุณ ศรีนรสิทธิ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายธีรพร จงประเสริฐ

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ

 • นางประดับพร ยอดคง

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นายทองม้วน ศรีหาชาลี

  ยาม

 • นายประเวช บรรยงค์

  นักการภารโรง

 • นายสังข์ทอง สีหนาท

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายชาญชัญ คมพา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางขันมรา ขวัญมิ่ง

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองคลัง

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวศุภนิดา พันธ์แก้ว

  เจ้าพนักงานการเงินฯ

 • นางสาวอรพิน แสนตา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • -ว่าง -

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางประไพ พิสิฐากุล

  นักวิชาการคลัง

 • นายจักรพันธ์ โมคศิริ

  คนงานทั่วไป

 • นางอนุศยา สิ่งไธสงค์

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวราตรี เปรมปรี

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • นายคำเพียร แก้วพระ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายเมธา คำรินทร์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางอนงค์นาฏ การกิ่งไพร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสุชาติ พรมแสง

  คนงานทั่วไป

 • นายคำพา ละวิลด

  คนงานทั่วไป

 • นายทองมี หัวคำ

  คนงานทั่วไป

 • นายอนันทะ ดงไม้

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นายณัฏฐิวุฒิ ชุ่มคำ

  คนงานทั่วไป

 • นายอาทิตย์ กระปี

  คนงานทั่วไป

 • นายชุมพร สัมฤทธิ์ภูติ

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวสมพร นิลาวรรณ์

  นักวิชาการศึกษา

 • นางนิยม แตงเล็ก

  ครู

 • นางสาวอโนชา ป้องชาลี

  ครู

 • นางโสภา นนท์ตา

  ครู

 • นางสาวรสสุคนธ์ สีเผือก

  ครู

 • นางปิยพร โมคศิริ

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • จ่าเอกลมทัย บุญเรือง

  ผอ.กองสวัสดิการฯ

 • -ว่าง-

  นักพัฒนาชุมชนเปลี่ยนภาษา