เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสมศักดิ์ จันทร์เรียน

  ประธานสภาอบต.ท่าแดง

 • นายใย เปลาเล

  รองประธานสภาอบต.ท่าแดง

 • นางวงเพชร สังข์สุวรรณ

  เลขานุการสภาอบต.ท่าแดงสมาชิกสภา

 • นายสมคิด นวลชม

  ส.อบต. หมู่ 1

 • นางณัฐพร แสงกันยา

  ส.อบต. หมู่ 1

 • นายธีรชัย เขินขันธ์

  ส.อบต. หมู่ 2

 • นายนิพล หมู่ไพบูรณ์

  ส.อบต. หมู่ 2

 • นายอภิศักดิ์ คุ้มสุวรรณ

  ส.อบต. หมู่ 4

 • นายสุวิตณ์ ธงชัย

  ส.อบต. หมู่ 5

 • นายปรีชา วิจารวงษ์

  ส.อบต. หมู่ 6

 • นางยุวดี เมืองหนองจอก

  ส.อบต. หมู่ 9

 • นายอุดม กันคำ

  ส.อบต. หมู่ 10

 • นายบาง กันเย็น

  ส.อบต. หมู่ 10

 • นายไพโรจน์ อินทร์ไข

  ส.อบต. หมู่ 12

 • นางสมนึก ปาตาสะ

  ส.อบต. หมู่ 13

 • นายสาธิต ลำทะแย

  ส.อบต. หมู่ 14

0.01s. 0.50MB