นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 195 คน

เยี่ยมชม 11,547 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง
ร่วมแรงพัฒนา ประชามีอาชีพมั่นคง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี "

เปลี่ยนภาษา