เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน ครั้งที่ 129 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดงเรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621028 ส.ค. 63
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย ผู้สูงอายุตำบลท่าแดง (ขนมดอกจอก ขนมไข่หงส์ ขนมชั้น) ประจำปีงบประมาณ 25632525 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 21414 ส.ค. 63
มอบรถสามล้อโยกให้คนพิการด้านการเคลื่อนไหว จำนวน 3 ราย1914 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3010 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1174 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในวันที่ 23 ก.ค.2563 2523 ก.ค. 63
รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์1922 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ก.ค. 63 ครั้งที่ 31320 ก.ค. 63
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช1511 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด2610 ก.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง259 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม443 ก.ค. 63
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ261 ก.ค. 63
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนขอมีบัตรคนพิการ331 ก.ค. 63
ขั้นตอนการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม251 ก.ค. 63
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ2924 มิ.ย. 63
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและ การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงาน ลูกจ้าง 3316 มิ.ย. 63
ขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการงานศพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1312 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB