เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง49 ก.ค. 63
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ61 ก.ค. 63
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนขอมีบัตรคนพิการ91 ก.ค. 63
ขั้นตอนการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม61 ก.ค. 63
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ824 มิ.ย. 63
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและ การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงาน ลูกจ้าง 1316 มิ.ย. 63
ขอเชิญเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง385 มิ.ย. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน175 มิ.ย. 63
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน(กิจกรรมโตไปไม่โกง) 1329 พ.ค. 63
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด51 พ.ค. 63
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด630 เม.ย. 63
สิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ51 เม.ย. 63
ประชาชนชาวหนองไผ่โปรดทราบ โควิด-19 (CoViD-19)4124 มี.ค. 63
สถานการณ์โรคโควิด-19 (COVID-19)3524 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ท่าแดง3624 ม.ค. 63
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ713 ม.ค. 63
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ510 ม.ค. 63
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร146 ม.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์และเฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง692 ม.ค. 63
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง2613 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB