เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในวันที่ 23 ก.ค.2563 1123 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ก.ค. 63 ครั้งที่ 3320 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด1010 ก.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง129 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม313 ก.ค. 63
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ131 ก.ค. 63
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนขอมีบัตรคนพิการ181 ก.ค. 63
ขั้นตอนการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม121 ก.ค. 63
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและ การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงาน ลูกจ้าง 1716 มิ.ย. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน235 มิ.ย. 63
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน(กิจกรรมโตไปไม่โกง) 2529 พ.ค. 63
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด81 พ.ค. 63
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด1030 เม.ย. 63
สิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ71 เม.ย. 63
ประชาชนชาวหนองไผ่โปรดทราบ โควิด-19 (CoViD-19)4724 มี.ค. 63
สถานการณ์โรคโควิด-19 (COVID-19)4224 มี.ค. 63
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ1010 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาภายในเขตตำบลท่าแดง43 ม.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์และเฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง952 ม.ค. 63
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง3213 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB