เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนตุลาคม ครั้งที่ 172 ต.ค. 63
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ร่วมกันร้องเพลงเคารพธงชาติ ในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ บริเวณด้านหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง4928 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน ครั้งที่ 21015 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน ครั้งที่ 1109 ก.ย. 63
โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย ผู้สูงอายุตำบลท่าแดง (ขนมดอกจอก ขนมไข่หงส์ ขนมชั้น) ประจำปีงบประมาณ 25634025 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 22414 ส.ค. 63
มอบรถสามล้อโยกให้คนพิการด้านการเคลื่อนไหว จำนวน 3 ราย2914 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3910 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1284 ส.ค. 63
โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในวันที่ 23 ก.ค.2563 3223 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ก.ค. 63 ครั้งที่ 31920 ก.ค. 63
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช2111 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด3110 ก.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง319 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม523 ก.ค. 63
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ321 ก.ค. 63
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนขอมีบัตรคนพิการ401 ก.ค. 63
ขั้นตอนการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม321 ก.ค. 63
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและ การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงาน ลูกจ้าง 3916 มิ.ย. 63
ขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการงานศพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1912 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB