นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 12,331 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าแดง จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลท่าแดง กิจกรรมการป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์/ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี พ.ศ. 2563

18 ธันวาคม 2563 118 ครั้ง พิชยานันต์ เพียสมบัติ แชร์  

วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง  นำโดย  นายบุญยงค์  ปะสาวะโพธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง(สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าแดง) จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลท่าแดง  กิจกรรมการป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธ์/ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  ประจำปี พ.ศ. 2563  ณ  บริเวณ  โรงเรียนบ้านท่าแดง  ตำบลท่าแดง  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้เด็กและเยาวชนในตำบลท่าแดง  ให้มีความรู้  เข้าใจถึงวิธีลดความเสี่ยง  ลดการติดเชื้อ (HIV) รายใหม่  รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม  และสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสวงหาความช่วยเหลือ  หรือค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม  เมื่อต้องเผชิญภาวะที่นำไปสู่เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน  หรือการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  ดังนั้น  การพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญ และเป็นการรณรงค์ให้ภาครัฐและเอกชนสามารถดำเนินการป้องกันการติดเชื้อในชุมชน และแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง จึงได้เชิญนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลหนองไผ่ มาบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชน ในโครงการดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. รวมเป็นระยะเวลา 1 วัน

 

หมายเหตุ :  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งขยายเวลาจัดได้ตั้งแต่  ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
.207.26 KB   แสดงภาพ
.268.30 KB   แสดงภาพ
.216.13 KB   แสดงภาพ
.301.98 KB   แสดงภาพ
.423.70 KB   แสดงภาพ
.192.47 KB   แสดงภาพ
.275.36 KB   แสดงภาพ
.104.00 KB   แสดงภาพ
.191.75 KB   แสดงภาพ
.257.11 KB   แสดงภาพ
.241.43 KB   แสดงภาพ
.254.98 KB   แสดงภาพ
.290.52 KB   แสดงภาพ
.222.85 KB   แสดงภาพ
.210.10 KB   แสดงภาพ
.294.30 KB   แสดงภาพ
.351.76 KB   แสดงภาพ
.252.33 KB   แสดงภาพ
.212.46 KB   แสดงภาพ
.253.01 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา