เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมอาชีพทำขนมไทย ผู้สูงอายุตำบลท่าแดง (ขนมดอกจอก ขนมไข่หงส์ ขนมชั้น) ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และการทำขนมไทยขายสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ เนื่องจากขนมไทยต่างเป็นที่นิยมรับประทานของคนทุกเพศทุกวัย  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง  จึงได้จัดฝึกอบรมการทำขนมไทย ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป  ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการทำขนมไทย และได้ฝึกปฏิบัติจริง  การฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมต่อไป และสามารถหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มอาชีพแบบยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน ๑ วัน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB