เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

แชร์

โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเสียสละ และการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมกัน   ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม เกิดความสามัคคีปรองดอง และสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติต่อไป 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB