เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-ปี 2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมการเข้าปริวาสกรรม ประจำปี 2563อบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (การทำน้ำยาล้างจานกับแชมพูสมุนไพร)อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวดอบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด - 19 การปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันใน 3 สถานที่ ได้แก่ บ้าน ตลาด วัดอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชนอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา บึงกันเจม ต.เพชรละครอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศสภา อบต.ศิลา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพันสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
โครงการการมีส่วนร่วม5คณะการสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพึ่งพอตนเองอย่างยั่งยืนอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตตำบลคลองกระจัง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศ (พช0023.16/ว967) กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (พช0023.16/ว966) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/71 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.75MB