เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบท้ายมานี้ http://www.phetchabunlocal.go.th/files/com_order/2020-10_fea9b1ff2d99d3f.pdfอบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางการลงทะเบียนเพื่อทำการใช้สิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่ง ตามลิงค์ที่แนบมานี้ https://www.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมเด็กเยาวชน วัยใสใส่ใจทำดี ประจำปี 2563อบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี "การเส็งกลอง" อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (พช0023.16/ว1337) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
บัญชีนวัตกรรมไทย (พช0023.16/ว342) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษกิจจากผลกระทบฯลฯ (พช0218/ว1347) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี (พช0218/ว1346) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (พช0218/ว1334) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายฯ (พช0218/ว1328) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง (พช0218/ว1330) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การติดตามผลการดำเนินงานตามแนวป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด (พช0218/ว1341) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (พช0218/ว1345) ทุกส่วนราชการอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/70 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB