เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 4)อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 3)อบต.สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ต่อ)อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศ การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน การชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศแจ้ง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชุมทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ การวิจัยชุมชนอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานศึกษาในเขตตำบลนาสนุ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 6อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
แจ้งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (พช0218/ว100) สนป.,กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0218/103) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2564 (พช0218/173) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/56 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB