เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 740 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 745 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 744 เรื่อง การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนัเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดอปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น LEC ประจำปีการศึกษา 2563สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 741 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 743 เรื่อง ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ของอปท.สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 214 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการจัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมสำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 213 เรื่อง การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS)สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 379 เรื่อง การจัดทำ "ตู้ปันสุข" เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน ผู้ยากไร้ ในพื้นที่สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่าอบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่าอบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแลความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ) :24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/53 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.75MB