เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ 211 ลว.27 ต.ค.63 เรื่อง การเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 (ทต.ซับสมอทอด)สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 129 ลว.27 ต.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาัมพันธ์การสรรหาผู้มีอุปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 (อปท.)สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 130 ลว.27 ต.ค.63 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย แบบ Active Learningฯ (อปท.)สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 127 ลว.27 ต.ค.63 เรื่อง การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (อปท.)สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 128 ลว.27 ต.ค.63 เรื่อง ส่งคำปรึกษหรือคำแนะนำตามมาตา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (อปท.)สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 126 ลว.27 ต.ค.63 เรื่อง การสนับสนุนคู่มือและสื่อการเรียนรู้สู้โควิด -19 (อปท.)สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
คู่มือการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลอบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การประกาศรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุด ประจำปี 2563อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 369 ลว.26 ต.ค.63 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน สิงหาคม 2563 (อปท.)สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระกรวด เรื่องใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1392 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดอปท.สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1389 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทยสำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/70 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.75MB