นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
083-069-5643

ออนไลน์ 203 คน

เยี่ยมชม 12,344 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ต.ค. 63แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
5 ต.ค. 63แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2565 แชร์  
8 มิ.ย. 63คู่มือปฏบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
7 พ.ค. 63คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
6 ม.ค. 63คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง แชร์  
23 ก.ย. 62คู่มือประชาชน (3) แชร์  
23 ก.ย. 62คู่มือประชาชน (2) แชร์  
23 ก.ย. 62คู่มือประชาชน (1) แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา