เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562142
ขอเชิญเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2563140
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปี 2560133
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปี 2562146
ประกาศการใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง135
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน149
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย0152
การประเมินหน่วยงาน ITA 2563097
การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2562125
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปี 2561112

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB