เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562114
ขอเชิญเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2563119
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปี 2560111
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปี 2562123
ประกาศการใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง115
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน127
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย0110
การประเมินหน่วยงาน ITA 2563076
การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2562111
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปี 256114

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB