เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562179
ขอเชิญเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2563176
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปี 2560163
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปี 2562176
ประกาศการใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง171
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน185
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย0181
การประเมินหน่วยงาน ITA 25630134
การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปีงบประมาณ 2562145
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ประจำปี 2561128

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB