ข้อมูลทั่วไป

การดำเนินงานของอบต.

แผนพัฒนาอบต.

ข้อมูลทะเบียนประวัติ

โครงสร้างองค์กร

กิจการสภา

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์( 7/2/2015 4:19:35 PM )

       การจดทะเบียนพาณิชย์_เลิกประกอบพาณิชยกิจ_ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499( 7/2/2015 4:19:05 PM )

       การจดทะเบียนพาณิชย์__เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน__ตาม_พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์_พ.ศ._2499( 7/2/2015 4:17:11 PM )

       การจดทะเบียนพาณิชย์__ตั้งใหม่__ตาม_พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์_พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน( 7/2/2015 4:11:22 PM )

       การจดทะเบียนพาณิชย์__ตั้งใหม่__ตาม_พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์_พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน( 7/2/2015 4:10:28 PM )

       การจดทะเบียนพาณิชย์__ตั้งใหม่__ตาม_พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์_พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา( 7/2/2015 4:09:39 PM )

       การจดทะเบียนพาณิชย์__ตั้งใหม่__ตาม_พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์_พ.ศ._2499_กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่( 7/2/2015 4:09:06 PM )

       การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต( 7/2/2015 4:08:27 PM )

       การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน__ระยะที่_1___ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต( 7/2/2015 3:06:04 PM )

       การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน( 7/2/2015 2:53:47 PM )

       การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน( 7/2/2015 2:53:18 PM )

       การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต( 7/2/2015 2:52:43 PM )

       การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต( 7/2/2015 2:52:03 PM )

       การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน( 7/2/2015 2:51:01 PM )

       การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ_และขนสิ่งปฏิกูล( 7/2/2015 8:49:14 AM )


จำนวน : 146 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 7 ในทั้งหมด 10 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design