สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ข้อมูลและสภาพทั่วไป ] 
      

         
                                      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององคฺกรปกครองส่วนท้องถิ่น         
         สภาพทั่วไป        
       ที่ตั้ง       
          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่&nbs p; จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อยู่ทางทิิศตะวันออกของอำเภอหนองไผ่  ห่างจากอำเภอหนองไผ่  ประมาณ  16  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัด เพชรบูรณ์  ประมาณ  59  กิโลเมตร       
     เนื้อที่        
      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดงมีเนื้อที่ประมาณ 104  ตารางกิโลเมตรหรือเนื้อที่ประมาณ 56,603 ไร่        
     อาณาเขตติดต่อ 
                        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลบ่อไทยและตำบลวั งโบสถ์    
                      ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลเพชรละคร
                        ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลวังท่าดีและต ำบลท่าด้วง    
                      ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลกองทูล
      ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลท่าแดงเป็ที่ราบลุ่ม  บางส่วนเป็นเนินสูงอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ของตำบล
                     ภูเขา  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ  30  ของพื้นที่ตำบล  อยู่บริเวณทางทิศตะวันออกของตำบล 
                     แม่น้ำ มีแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตก ของตำบล          
                     ลำคลอง และลำห้วยรวมกัน จำนวน  10  สาย  ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก     
      ลักษณะภูมิอากาศ      
          ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ        
                    ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม  ถึง  เดือน มิถุนายน       
                    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม  ถึง  เดือน ตุลาคม       
                    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์       
      จำนวนหมู่บ้าน
                      จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเของค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง  จำนวน  15  หมู่บ้าน      
      ท้องถิ่นอื่นในเขตตำบล      
                      จำนวนเทศบาล         -     แห่ง        
         ประชากร        
                 ตำบลท่าแดงมีประชากรทั้งสิ้น 11,166 คน  แยกเป็นเพศชายจำนวน  5,590  คน  เป็นเพศหญิงจำนวน 5,576  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   107   คนต่อตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  2,657  ครัวเรือน          
แยกตามพื้นที่ได้ดังนี้     

                     บ้านท่าแดง    
                     บ้านท่าสวาย   
                     บ้านลำกง                                                                                                                   บ้านท่าเยี่ยม   
                      บ้านไร่     
                     บ้านนาทุ่ง  
                      บ้านโคกสูง   
                      บ้านเนินคนธา     
                     บ้านเนินสะเดา    
                      บ้านโคกสระแก้ว   
                     บ้านหนองม่วง    
                     บ้านปากโบสถ์     
                      บ้านโคกพัฒนา     
                      บ้านหนองระหาร     
                      บ้านโพธิ์เงิน     
                 รวม   
         สภาพเศรษฐกิจ        
           อาชีพ        
                อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม  ซึ่งได้แก่  การทำนาข้าว ,  ปลูกถั่วเหลือง,  ถั่วเขียว,        
ถั่วมัน, ข้าวโพดและอาชีพรับจ้าง      
                      หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.        
                      ธนาคาร                         - แห่ง     
                      โรงแรม  - แห่ง    
                      ปั้มนำมันและแก๊ส  10 แห่ง   
                      โรงงานอุตสาหกรรม  3 แห่ง   
                      โรงสี  1 แห่ง    
           สภาพทางสังคม        
           การศึกษา        
                       โรงเรียนประถมศึกษา      6  แห่ง  
                     โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น      -  แห่ง  
                     โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย      -  แห่ง  
                     โรงเรียนอาชีวศึกษา      -  แห่ง  
                     โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง      -  แห่ง  
                     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน    16  แห่ง  
                      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      3  แห่ง  
          สถาบันและองค์กรทางศาสนา        
                      วัด/สำนักสงฆ์ 10 แห่ง      
                      มัสยิด  - แห่ง     
                      ศาลเจ้า  - แห่ง     
                      โบสถ์  - แห่ง    
           สาธารณสุข        
                     โรงพยาบาลของรัฐบาลขนาด    -  เตียง    -  แห่ง  
                     สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน    2  แห่ง  
                     สถานพยาบาลเอกชน      1  แห่ง  
                     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน      -  แห่ง  
                     อัตราการใช้ส้วมราดร้อยละ      95        
                      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน          
                     สถานีตำรวจ(ตู้ยาม)   1  แห่ง  
                     สถานีดับเพลิง (รถดับเพลิง )    1  แห่ง  
       การบริการขั้นพื้นฐาน        
          การคมนาคม        
                     ทาง  รพช.  สายการคมนาคม ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ตำบล  อำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคม   
ภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้ 
                     ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2275  สายเพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี          
                     ทาง  รพช.  สายหนองไผ่-ท่าด้วง          
                     ถนนสายภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง  ในฤดูฝนการคมนาคมไม่สะดวก  และถนนบางสาย     น้ำท่วม  ชำรุดเสื่อมโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ          
         การโทรคมนาคม        
                    ที่ทำการไปรษณีย์/โทรเลข     1  แห่ง  
                    สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ    26  แห่ ง  
          การไฟฟ้า        
                    มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและครบทุกครัวเรือน   
                    แหล่งน้ำธรรมชาติ      
                    แม่น้ำ-ลำคลอง    11  แห่ง  
                    บึง-หนองและอื่นๆ    3  แห่ง  
                    แหล่งน้ำที่สร้างขึ ้น         
                    ฝาย   12  แห่ง  
                    บ่อน้ำตื้น    176  แห่ง  
                    บ่อโยก/บ่อบาดาล    43  แห่ง  
                    สระ    43  แห่ง  
                    ประปาหมู่บ้าน    12  แห่ง  
          ข้อมูลอื่นๆ        
               ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่        
               ทรัพยากรดิน   ตำบลท่าแดงมีดินซึ่งสามารถแบ่งออกได้  ดังนี้        
                      กลุ่มดินนา    ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ  50  ของพื้นที่ตำบล       
                      กลุ่มดินไร่    ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ  10  ของพื้นที่ตำบล                               
                      พื้นที่ภูเขา    ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ  40  ของพื้นที่ตำบลทรัพยากรน้ำ     ตำบลท่าแดงมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญดังนี้  &am p;am p;am p;am p;am p;nb sp;   
                    แม่น้ำป่าสัก  ปริมาณน้ำไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะฤดูฝนปริมาณน้ำมากทำให้เกิดน้ำท่วม แต่ในฤดูแล้ง        
ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีสภาพตื้นเขินและแคบ     
                      คลองลำกง        & ;nbs p;
                      คลองเหมืองกง        
                      คลองกรวด        
                      คลองตีบ        
                      คลองสิบสลึง        
                      คลองตะโกลาด        
                      คลองน้ำหลุม        
                      คลองหม้อ        
                    คลองห้วยเรือ        
                    คลองไผ่ขวาง        
              ทรัพยากรป่าไม้  ตำบลท่าแดงมีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญคือ  ป่าไม้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพื้นที่         
ประมาณ  15,000  ไร่    และพื้นที่ป่าชุมชน(ป่าไม้ใช้สอย)  เนื้อที่ประมาณ  8,000  ไร่         
             มวลชนจัดตั้ง        
                    ลูกเสือชาวบ้าน     6   รุ่น   จำนวน   1,657 คน
                    กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ     2     รุ่น     จำนวน   150 คน
                    ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)    1    รุ่น    จำนวน   150 คน
                    อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพลเรือน (อปพร.)    3  รุ่น   จำนวน   228 คน
                    หน่วยกู้ชีพกู้ภัย   2   รุ่น   จำนวน   19 คน
               ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น  ได้แก่  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณและ  เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ      
           ศักยภาพในตำบล        
           ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล        
             จำนวนบุคลากร        
               จำนวน      26  คน  
                     ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    9  คน  
                    ตำแหน่งในส่วนการคลัง    4  คน  
                    ตำแหน่งในส่วนโยธา   5  คน  
                    ตำแหน่ง ในส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   8  คน  
            ระดับการศึกษาของบุคลากร        
                    ประถมศึกษา   3  คน  
                    มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา   7  คน  
                    ปริญญาตรี  15  คน  
                    สูงกว่าปริญญาตรี  1  คน  
             รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล        
                    ประจำปีงบประมาณ  2552   33,205,442.02  บาท  
                    รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอ 483,347.46  บาท  
                    รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้   12,716,5 30.71  บาท  
                    เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   20,005,563 .85  บาท  
         

 

    ทำรายการเมื่อ: 07-กพ.-11at 16:03
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design