สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สำนักปลัด ] 
      

 

                                  พิชยานันต์  เพียสมบัติ                                

         หัวหน้าสำนักปลัด      

               

                                                                                    

                                                 น.ส.รุ่งอรุณ  ศรีนรสิทธิ์      

นักพัฒนาชุมชน                                                   เจ้าพนักงานธุรการ  

                                                                                                                                                  

            นางประดับพร  ยอดคง                                                คาร   พิสิฐากุล              

   จนท.บริหารงานทั่วไป                                                นักการภารโรง   

        

    

 

              นายถวิล  เขียนคำสี                                                นายสังข์ทอง   สีหนาท  

               พนักงานขับรถ                                                           พนักงานขับรถ  

                               

                             

 

        นายอรรถพล  นวลปัน                                              นายสมหมาย  แก้วอาสา

   คนงานทั่วไป                                                                ยาม  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:27
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design