สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ส่วนการคลัง ] 
      
 
 ชื่อ-สกุล : นายฐากูล  เตจะวัน
 ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนการคลัง
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : น.ส.สมพร   นิลาวรรณ์ 
 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : นางอัจฉรี   ขุนพิลึก 
 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล : นางประไพ   พิสิฐากุล 
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
  
 ชื่อ-สกุล : นางประดับพร   ยอดคง 
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล : นางเยาวมาลย์    ภิญโญยิ่ง 
 ตำแหน่ง : ผ้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:27
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design