สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองคลัง ] 
      
 
 ชื่อ-สกุล :  -ว่าง-
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : -ว่าง -
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : นางสาว
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล : นางประไพ   พิสิฐากุล 
 ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง (ลุกจ้างประจำ)
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
  
 ชื่อ-สกุล :    -ว่าง-
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล : นางเยาวมาลย์    ภิญโญยิ่ง 
 ตำแหน่ง : 
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:27
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design