สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ส่วนโยธา ] 
      
 
 ชื่อ-สกุล : นายกิติพงศ์  เทพยุหะ
 ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนโยธา
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : นายเมธา  คำรินทร์
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : นายอรรถพล   นวนปัน
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design