สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ส่วนการศึกษา ] 
        

 

  นางสาวศิริพร  สิงห์ทะแสน
 นักวิชาการศึกษา
  หมายเลขโทร
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นางนิยม แตงเล็ก
 ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
 ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : น.ส.อโนชา  ป้องชาลี
 ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง
 ที:
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นางอุษาสิริ    ปลากัดทอง
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นางชูใจ   เป็นมงคล 
 ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง
 ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นางโสภา   นนท์ตา
 ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินคนธา
 ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นางกัณฐิกา   ตรีศูนย์
 ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินคนธา
 ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 ชื่อ-สกุล :นางจิตลดา    กองเส็ง

 ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินคนธา

 ที่อยู่:

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ

-

 

 ชื่อ-สกุล :น.ส.รสสุคนธ์   สีเผือก

 ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินคนธา

 ที่อยู่:

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ

-

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design