สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ คณะผู้บริหาร ] 
      

ชื่อ-สกุล : นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์

ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง

ที่อยู่ :

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ

-

ชื่อ-สกุล : นายสุริยันต์ คำปัน

ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแดง

ที่อยู่ :

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ

-

ชื่อ-สกุล : นายณัฐพล สังขทีป

ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแดง

ที่อยู่ :

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ

-

ชื่อ-สกุล :นายบุญหนา ลิลาด

ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแดง

ที่อยู่ :

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ

-

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:51
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design