สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ การติดตามและการประเมินผล ] 
      

  สรุปจากรายงานการติดตามและประเมินผลแผน

                          ดาวน์โหลดเอกสาร     ประกาศผลการดำเนินงาน_ปี_2557.pdf

                          ดาวน์โหลดเอกสาร     ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน_ปี_2558.pdf

               ดาวน์โหลดเอกสาร     รายงานและประกาศการติดตามประเมินผลแผน_2559.doc

   การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
          องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี             
             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาข ององค์กรปกคร องส่วน ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  กำหนดให้ มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย

           สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
           ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน         
           ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน สองคน         
           หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน         
           ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน &am p;am p;am p;am p;am p;am p;am p;nb sp;   

               โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรม การและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการ  ของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานขึ้น  เพื่อช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ตาม  ความเหมาะสม 


         วิธีการในการติดตามและประเมินผล         
          ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตรวจสอบ ติ ดตามและประเมินแผนพัฒนาว่าได้ถูกนำไปสู่การปฏิบัติและจัดทำเป็น แผนดำเนินงานหรือไม่ โดยกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่  และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ และได้ดำเนินการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ตามเป้าหมาย  ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 


         ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
        การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรติดตาม และดำเนินการเป็นรายโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  โครงการละ 1 ครั้ง และประเมินโครงการในภาพรวม อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น   และ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้ องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 27-มีค.-09at 14:16
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design