สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองคลัง ] 
      

ชื่อ-สกุล : -ว่าง-
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
ชื่อ-สกุล : -ว่าง -
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
ชื่อ-สกุล : นางสาว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

ชื่อ-สกุล : นางประไพ พิสิฐากุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง (ลุกจ้างประจำ)
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
ชื่อ-สกุล : -ว่าง-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

ชื่อ-สกุล : นางเยาวมาลย์ ภิญโญยิ่ง
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

    ทำรายการเมื่อ: 26-มิย.-19at 08:36
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design