สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองการศึกษา ] 
      

นางสาวศิริพร สิงห์ทะแสน
นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทร
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
ชื่อ-สกุล :นางนิยม แตงเล็ก
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
ชื่อ-สกุล : น.ส.อโนชา ป้องชาลี
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง
ที:
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
ชื่อ-สกุล :นางอุษาสิริ ปลากัดทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
ชื่อ-สกุล :นางชูใจ เป็นมงคล
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
ชื่อ-สกุล :นางโสภา นนท์ตา
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินคนธา
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
ชื่อ-สกุล :นางกัณฐิกา ตรีศูนย์
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินคนธา
ที่อยู่:
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

ชื่อ-สกุล :นางจิตลดา กองเส็ง

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินคนธา

ที่อยู่:

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ

-

ชื่อ-สกุล :น.ส.รสสุคนธ์ สีเผือก

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินคนธา

ที่อยู่:

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

มือถือ

-


    ทำรายการเมื่อ: 26-มิย.-19at 08:35
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design