สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ มารู้จักภัยแล้งกันเถอะ... ] 
      

มารู้จักภัยแล้งกันเถอะ...

               ภัยแล้ง : ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำ ใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน้ำ ทำให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติ เกิดความเสียหายและความอดอยากทั่ว ไป ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ปัญหาภัยแล้ง


               1.การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

               2.ผลิตผลทางการเกษตรลดลง ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ทำให้สินค้าบางอย่างขาดแคลนทำให้ราคาสินค้าอื่นสูงขึ้น

               3.รัฐต้องสูญเสียงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนสูง

               4.ประชาชนไม่มีงานทำ ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจแล ะสังคม

               5.การระเหยของน้ำจากพื้นดิน มีผลกระทบทำให้พื้นดินขาดน้ำ พืชอาจล้มตายและผลผลิตลงลงได้

               6. การประกอบการด้านอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงักเพราะขาดแคลนน้ำที่ใช้ ในการผลิต
    ทำรายการเมื่อ: 16-มิย.-14at 16:36
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design