สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แผนพัฒนา ] 
      

  

    แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 -2564  

        แผนพัฒนาสามปี_พ.ศ.2561-2564.pdf

    แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 -2562  

              แผนพัฒนาสามปี_พ.ศ.2560-2562.pdf

    แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 -2561 เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1 


    แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2559 -2561 


    แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 -2560 เพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1

       ดาวน์โหลดเอกสาร    แผนสามปี2558-2560_แก้ไข_เพิ่มเติมฉบับที่__1.xls  

    แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 -2560

       ดาวน์โหลดเอกสาร    หน้าปก_คำนำ_สารบัญ.pdf

       ดาวน์โหลดเอกสาร    ส่วนที่1-_ส่วนที่4.pdf

       ดาวน์โหลดเอกสาร    แผนสามปี2558-2560_ส่วนที่__5แก้ไข.xls

  

 

  

    ทำรายการเมื่อ: 30-พค.-16at 11:31
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design