สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ มารู้จักภัยแล้งกันเถอะ... ] 

มารู้จักภัยแล้งกันเถอะ...

               ภัยแล้ง : ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำ ใช้ พืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ขาดน้ำ ทำให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติ เกิดความเสียหายและความอดอยากทั่ว ไป ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ปัญหาภัยแล้ง


               1.การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

               2.ผลิตผลทางการเกษตรลดลง ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ทำให้สินค้าบางอย่างขาดแคลนทำให้ราคาสินค้าอื่นสูงขึ้น

               3.รัฐต้องสูญเสียงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนสูง

               4.ประชาชนไม่มีงานทำ ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจแล ะสังคม

               5.การระเหยของน้ำจากพื้นดิน มีผลกระทบทำให้พื้นดินขาดน้ำ พืชอาจล้มตายและผลผลิตลงลงได้

               6. การประกอบการด้านอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงักเพราะขาดแคลนน้ำที่ใช้ ในการผลิต
ทำรายการเมื่อ: 16-มิย.-14at 16:36

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 6/4/2019 11:04:24 AM ] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
 [ 6/4/2019 10:31:27 AM ] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอง
 [ 6/19/2018 3:42:13 PM ] สินค้าและผลิตภัณฑ์
 [ 6/17/2014 12:08:02 PM ] การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 [ 6/17/2014 10:46:18 AM ] แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
 [ 6/16/2014 4:36:11 PM ] มารู้จักภัยแล้งกันเถอะ...
 [ 1/26/2011 9:56:41 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 
 

 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design