งานจัดเก็บรายได้
การยื่นคำร้อง
การรับรองสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.62%
ค่อนข้างพอใจ :         15.24%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .61%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.28%
ค่อนข้างพอใจ :         14.86%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.90%
ค่อนข้างพอใจ :         16.26%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .61%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 8 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 

นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์ 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
                                    

......................................
  
                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ภายนอก https://itas.nacc.go.th/go/eit/a3ecck  

  
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

อ่านต่อ..   
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
สำหรับบุคคลภายนอก
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายบ้านนางลอด จงใจมั่น ม.10   [ 9/8/2562 13:00:56 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายหลังบ้าน หมู่ที่ ๓-๔, หมู่ที่ ๓-๑๔ หมู่ที่ ๓   [ 28/6/2562 16:41:00 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. จากถนนดำ-โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ม.11   [ 27/6/2562 16:52:48 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายจากถนนดำ-สายทางเข้าบ่อขยะ ม.11   [ 24/6/2562 9:09:03 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายบ้านนางพรรณี ม.10   [ 24/6/2562 9:07:45 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล.สายบ้านนายอุทัย ม.7   [ 17/6/2562 16:43:54 ]

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล. สายบ้านนายบุญเหลือ ม.9   [ 17/6/2562 14:29:46 ]
     
 
 
 

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสีบู หารสี ม.7   [ 9/8/2562 13:03:42 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางลอด จงใจมั่น หมู่ที่ 10   [ 9/8/2562 12:56:11 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมต่อหมู่ที่ 2-8   [ 24/6/2562 9:06:32 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพรรณี นุริตมนต์ ม.10   [ 24/6/2562 9:04:18 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายเสนีย์ กาพย์แก้ว หมู่ที่ 13   [ 19/6/2562 13:33:48 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากถนนดำ-สายทางเข้าบ่อขยะ ม.11   [ 17/6/2562 16:46:59 ]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวันนา คำหลอ ม.10   [ 4/6/2562 15:04:02 ]
     
 
 
 
 [ 19/6/2562 11:51:12 ] แบบประเมิน ITA
 [ 9/6/2559 18:56:51 ] คู่มือประชาชน
 [ 24/11/2558 16:51:13 ] ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต.ท่าแดง
 [ 15/6/2557 16:16:24 ] แจ้งดำเนินกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
 [ 1/4/2557 15:26:02 ] http://www.dla.go.th/
 
 
 
 
 [ 4/6/2562 11:04:24 ] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
 [ 4/6/2562 10:31:27 ] ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอง
 [ 19/6/2561 15:42:13 ] สินค้าและผลิตภัณฑ์
 [ 17/6/2557 12:08:02 ] การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 [ 17/6/2557 10:46:18 ] แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
 [ 16/6/2557 16:36:11 ] มารู้จักภัยแล้งกันเถอะ...
 [ 26/1/2554 9:56:41 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 259311 อยากให้อบต.นำถังขยะมาวางตามจุดต่างๆ 12-ตค.-15 ตอบ 1/อ่าน 527
ห้ามเข้า 181653 เว็บบอร์ด 26-มค.-14 ตอบ 0/อ่าน 445
 
 
 
 
 
 
 
 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design