งานจัดเก็บรายได้
การยื่นคำร้อง
การรับรองสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.62%
ค่อนข้างพอใจ :         15.24%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .30%
ไม่พอใจ :         .61%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.15%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.28%
ค่อนข้างพอใจ :         14.86%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.90%
ค่อนข้างพอใจ :         16.26%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .61%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 

นายบุญยงค์ ปะสาวะโพธิ์ 
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
                                    

......................................
  
                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

การจัดเก็บาษีโรงเรือนและที่ดิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีภาษีป้าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -สิ้นเดือนมีนาคม  ของทุกปีภาษีบำรุงท้องที่  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-สิ้นเดือนเมษายน ของทุกปี

  
  โครงการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล

อ่านต่อ..   
  ชาวตำบลท่าแดงร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง_ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินคนธา   [ 12/11/2561 16:05:40 ]

ประกาศชนะผู้เสนอราคา_จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยหินคลุก_สายเชื่อมต่อหมู่ที่   [ 12/11/2561 15:36:14 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   [ 4/9/2561 14:10:17 ]

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   [ 9/8/2561 14:22:53 ]

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   [ 12/7/2561 16:54:13 ]

ประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวตำบลท่าแดงร่วมปลูกหญ้าแฝก   [ 9/7/2561 11:48:13 ]

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง   [ 16/6/2561 17:30:37 ]
     
 
 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยหินคลุก (สายเชื่อมต่อ หมู่ที่ 2-8)   [ 12/11/2561 15:32:22 ]

โครงการก่อสร้าง คสล.ไปโคกหนองตูม หมู่ที่ 15   [ 26/9/2561 17:07:03 ]

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าบ้านนาทุ่ง ม.6   [ 25/9/2561 11:58:15 ]

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1   [ 18/9/2561 16:24:07 ]

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที จานวน 47,650 กล่องๆ ละ 7.82 บาท ประจาเดือนกันยายน 2561   [ 31/8/2561 15:57:53 ]

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายกองพัน คำทุย หมู่ที่ 8   [ 22/8/2561 15:16:40 ]

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   [ 9/8/2561 13:08:43 ]
     
 
 
 
 [ 9/6/2559 18:56:51 ] คู่มือประชาชน
 [ 24/11/2558 16:51:13 ] ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อบต.ท่าแดง
 [ 15/6/2557 16:16:24 ] แจ้งดำเนินกิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
 [ 1/4/2557 15:26:02 ] http://www.dla.go.th/
 
 
 
 
 [ 19/6/2561 15:42:13 ] สินค้าและผลิตภัณฑ์
 [ 17/6/2557 12:08:02 ] การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 [ 17/6/2557 10:46:18 ] แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
 [ 16/6/2557 16:36:11 ] มารู้จักภัยแล้งกันเถอะ...
 [ 26/1/2554 9:56:41 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 26/1/2554 9:56:02 ] การทำปุ๋ยคอก
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 259311 อยากให้อบต.นำถังขยะมาวางตามจุดต่างๆ 12-ตค.-15 ตอบ 1/อ่าน 464
ห้ามเข้า 181653 เว็บบอร์ด 26-มค.-14 ตอบ 0/อ่าน 397
 
 
 
 
 
 
 
 


333 หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
โทร  056-029727  แฟกซ์    Email : info@thadang.go.th
Copyright 2011.thadang.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design