ล๊อกอินล๊อกอิน  คู่มือคู่มือ
Forum Help
 หน้าหลักระบบจัดการ > Forum Help
ตัวช่วยใช้งานในระบบจัดการเว็บไซด์
1.วิธีแก้ไขและเพิ่มเนื้อหา ** ทั้งนี้ ต้องทำความเข้าใจใน ข้อ 2. **
1.1 วิธีใช้อักษรวิ่ง
1.2 วิธีพิมพ์ตัวหนังสือในระบบจัดการนี้
1.3 วิธีแก้ไขรูปท่านนายก/รูปสถานที่ และข้อความ
1.4 เอกสาร ประเภท Adobe . pdf หรือ เอกสาร ประเภท Word . doc
 
2. วิธีการเข้าไปแก้ไข / เพิ่ม เนื้อหาในระบบ
2.1 ทำการเข้ารหัสผ่าน หรือ ลืมระหัสผ่าน
2.2 เลือกหัวข้อทำการ แก้ไข / เพิ่ม
2.3 ทำการแก้ไข จะใช้ปุ่มไหน
2.4 ทำการเพิ่มเนื้อหา จะใช้ปุ่มไหน
 
3.แก้ไขอย่างไรหน่อ (ทำตามข้อสองเส็รจ แก้ไขอย่างไรหน่อ)
3.1 ถ้าต้องการแก้ไข
3.2 ถ้าต้องการพิมพ์ตัวหนังสือใส่ลงระบบ
3.3 ถ้าต้องการใส่รูปลงระบบ
3.4 ถ้าต้องการใส่ เอกสาร ประเภท Adobe . pdf หรือ เอกสาร ประเภท Word . doc ลงระบบ
3.5 วิธี จัดรูปแบบตัวหนังสือให้สวย
 
ปุ่ม และแป้นพิมพ์
ปุ่ม และแป้นพิมพ์


วิธีใช้  อักษรวิ่ง
1. การพิมพ์  ** ให้พิมพ์โดยไม่กดแป้น Ente เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ ให้พิมพ์ข้อความยาวไปเลย

2. สามารถ  ทำการลิงค์เว็บได้  เช่น  เรานำข้อความที่เราจะประชาสัมพันธ์มาใส่ในอักษรวิ่งของเว็บเรา แต่เราต้องการ
    ลิงค์เว็บไปที่ แหล่งข้อความที่เราไปเอามา

                 **  ให้พิมพ์ข้อความไปปกติ  พอถึง จุดที่จะลิงค์   ให้พิมพ์ www.เว็บที่จะไป  แล้วทำการเลือกข้อความ
                       โดยใช้  กดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายแล้วลากเมาส์  ดังนี้

          ตัวอย่าง        ขณะนี้ช่อง ITV ได้มีการเปลี่ยนแปลง อ่านต่อได้ที่  www.itv.com  ** เมื่อใช้เมาส์ทำได้ดัง
                             รูปแล้ว 
ให้กดปุ่ม  ที่เป็นสัญญาลักษณ์  ลูกโลก     แล้วจะมีกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา  ในกล่อง     
                             จะมีคำว่า   http://       ให้พิมพ์ 
www.itv.com  อีกครั้ง   ดังนี้ http://www.itv.com  แล้ว
                             กด 
OK


วิธีพิมพ์  ตัวหนังสือ 
 ตัวอย่าง ประสิทธิภาพในการตรวจจับการคลืบคลาน การทำงานของอุปกรณ์จะสอดประสาน เปรียบเทียบกันระหว่างสอง

เทคโนโลยี่  การตรวจจับความร้อน และ ความเคลื่อนไหวในเวลาเดียว  ป้องกัน

         ***************************************************************************

ตัวอย่าง ประสิทธิภาพในการตรวจจับการคลืบคลาน การทำงานของอุปกรณ์จะสอดประสาน เปรียบเทียบกันระหว่างสอง
เทคโนโลยี่
  การตรวจจับความร้อน และ ความเคลื่อนไหวในเวลาเดียว  ป้องกัน

        ***************************************************************************

  ทั้งสองตัวอย่าง  แตกต่างกันที่   ช่องว่างระหว่างบรรทัด   ตัวอย่างบน  ทำการขึ้นบรรทัดใหม่โดย กด Enter

                                                                            ตัวอย่างที่สอง ทำการขึ้นบรรทัดใหม่โดยกด Shift  Enter


วิธีแก้ไข  รูปท่านนายก/รูปสถานที่ และข้อความ 
  1. ต้องการเปลี่ยนรูป ให้ใช้เมาส์ชี้ที่รูป  แล้วกดปุ่มเมาส์ 1 ครั้ง  แล้วกดปุ่มที่มี สํญญาลักษณ์  ต้นไม้       จะมีกล่อง
สี่เหลี่ยมขึ้นมา   แล้วกดปุ่ม
Browse...  เพื่อเลือกรูปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

                            ***สำคัญท่านต้องทราบว่ารูปของท่านเก็บไว้ที่ไหนของเครื่องท่าน***

      เมื่อเลือกแล้วกด OK รอสักคู่ ภาพ จะแทนที่เดิม

  2.ต้องการเปลี่ยนข้อความ  ทำการลบข้อความเดิม แล้วพิมพ์ใหม่ได้เลย

  3.ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ  หรือ  รูปเดิมหายไประหว่างแก้ไข

     ให้ทำการเลือกแบบ  แล้วใช้เมาส์   โดยการกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้   แล้วลากจากขวามาซ้าย  ดังรูป   

 

                  

                                                 แล้วกดปุ่มขวาของเมาส์  จะได้ดังนี้

                    

                                                          เลือกคำว่า Copy

                                          แล้วไปวางที่ หน้าระบบปฎิษัติการแก้ไขเว็บ

                                                แล้วกดส่งข้อความเป็นอันเสร็จ

**************************************************************************

       แบบที่ 1

     องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก จัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับปัญหาและตรงกับความต้องการของค นยากจน  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยธรรมชาติ ส่งเสริมการศึกษา  ฟื้นฟูอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม   จารีต  ประเพณีพื้นบ้าน ขยายงานพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองให้เป็นรูปธรรมใ ห้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

 

     แบบที่2

 

     องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก จัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับปัญหาและตรงกับความต้องการของค นยากจน  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยธรรมชาติ ส่งเสริมการศึกษา  ฟื้นฟูอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม   จารีต  ประเพณีพื้นบ้าน ขยายงานพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองให้เป็นรูปธรรมใ ห้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

  

 

 

               


แนบเอกสาร ประเภท Adobe . pdf หรือ เอกสาร ประเภท Word . doc
  ท่านสามารถนำเอกสารประเภท Word หรือ Adobe เก็บไว้ในเว็บไซด์ หรือทำเป็นเอกสารอ้างอิง ในบทความหรือข่าว
ประชาสัมพันธ์  หรือใส่ในกระทู้แล้วแนบเอกสารในเว็บ...  มีวิธีใช้ดังนี้

      1.  ต้องการแนบเอกสาร Word  ไว้ในหมวดประชาสัมพันธ์

           1.1  เข้าระบบจัดการเว็บไซด์

           1.2  เข้าหมวดประชาสัมพันธ์

           1.3  เข้าที่เพิ่มรายการ 

           1.4  ใส่  หัวข้อเรื่อง

           1.5  กดปุ่มรูปกล่องสีเหลืองดังรูป

      

           1.6  กดปุ่ม     Browse    เพื่อเลือกเอกสารในเครื่องของท่าน

                                                

     

         1.7   รอสักคู่เอกสารจะถูกเก็บอยู่ในระบบดังรูป

 

      ****  1.ถ้าเอกสารไม่ปรากฎข้อความใดๆดังรูป  แสดงว่า เอกสารมีไวรัส ระบบจะไม่ยอมรับ  ****

               2.หรือเอกสารเกิน 500 kb

               3.หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดขัดข้อง ให้ปิดและเปิดเครื่องใหม่

 

      

 

       1.8   กดปุ่ม ส่งข้อความ 

               

 
ทำการเข้ารหัสผ่าน หรือ ลืมระหัสผ่าน  เข้าระบบจัดการ
  1.  การเข้ารหัสผ่าน     

       ให้ใส่  USERNAME    ละ  PASSWARD   ที่ช่องล็อกอินด่วน   

                               

 2.  ลืมรหัสผ่าน 

     2.1 ทำการกดปุ่มที่เครื่องหมายกุญแจ

                     

      2.2  กดปุ่ม ลืมรหัสผ่าน

 

         

 

     2.3   รหัสผ่านจะถูกส่งไปทางอีเมล์ของท่าน ที่ท่านเข้าไปกรอกข้อมูลไว้  ที่เมนูของระบบจัดการ  แต่ถ้าท่านไม่ได้

กรอกข้อมูลไว้  ให้ท่านโทรศัพท์เข้าบริษัท เทคนิคแอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด  เพื่อขอรหัสผ่านใหม่

      หมายเหตุ    บริษัทจะกำหนดรหัสผ่านใหม่  เพราะรหัสผ่านเดิมของท่านบริษัทไม่สามารถทราบได้

 

                            

 

 3.    การแจ้งอีเมล์ของท่าน เข้าระบบจัดการ  เพื่อใช้เป็นช่องท่านแจ้งรหัสผ่านใหม่ เมื่อท่านลืมรหัสผ่านเดิม

 

    3.1  ให้กดปุ่ม แก้ไขข้อมูลสมาชิก  ดังรูปบน     และเข้าหมวด  แก้ไขประวัติส่วนตัว

    3.2  ใส่รายละเอียด

      

          3.2.1  New Password  หมายถึง   เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่    ( จะไม่เปลี่ยนก็ได้ )

          3.2.2  Reype New Password      ยืนยันรหัส

          3.2.3  Email Address    อีเมล์ของท่าน

 

         

    

        3.2.4 ช่องอื่นๆไม่สำคัญ

        3.2.5 แล้วทำการกดปุ่ม  Update Profile

 

วิธีทำการแก้ไขเว็บไซด์ จะใช้ปุ่มไหน 
  1. วิธีทำการแก้ไขเว็บไซด์   

   1.1  เข้าระบบจัดการเว็บไซด์

   1.2  เข้าหมวดที่ต้องแก้ไข

   1.3  เลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไข

   1.4  กดปุ่ม edit  ดังรูป   ( จะอยู่ด้านล่างของหัวข้อ )

                                             

                  

                    

 

               

ปุ่มหรือเครื่องหมายต่างๆ 
                           

 

               


กระโดดไปยังหน้า

Powered by บริษัท เทคนิคแอดวานซ์ โซลูชั่นจำกัด
Copyright ©2006-2007 TECNICADVANCE.COM

เวบเพจสร้างภายในเวลา .1396 วินาที